Warsztaty Terapii Zajęciowej w Kwilczu

O NAS...

Warsztaty Terapii Zajęciowej w Kwilczu prowadzone są przez Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych "Tęcza" w Kwilczu - działają od 1 października 2003r.

Warsztaty Terapii Zajęciowej są placówką pobytu dziennego, w której prowadzona jest rehabilitacja społeczna i zawodowa osób dorosłych z niepełnosprawnością fizyczną i intelektualną w stopniu znacznym i umiarkowanym. W terapii bierze udział 25 osób, powyżej 18 roku życia, posiadających orzeczenie o stopniu niepełnosprawności ze wskazaniem do uczestnictwa w Warsztatach Terapii Zajęciowej.
Zespół terapeutyczny WTZ tworzą pracownicy: kierownik, instruktorzy terapii zajęciowej, psycholog, rehabilitant. Terapia prowadzona w warsztacie realizowana jest na podstawie  Indywidualnego Programu Terapii i Rehabilitacji, ustalanego dla każdego uczestnika i  obejmującego różne sfery jego funkcjonowania: zaradność osobistą, samodzielność społeczną, komunikowanie się, umiejętności niezbędne we współżyciu i współpracy, kondycję psychiczną i fizyczną sprzyjającą niezależności, samodzielności, aktywności i radzeniu sobie w trudnych sytuacjach, umiejętności uczestniczenia w życiu społeczności lokalnej, sprawności psychofizyczne niezbędne w pracy a także podstawowe i specjalistyczne umiejętności potrzebne w pracy i wynikające z form terapii zajęciowej. Programy uwzględniają możliwości uczestnika, jak i jego osobiste zainteresowania i potrzeby.
Realizacja programów odbywa się poprzez różne formy terapii:   terapię zajęciową, zajęcia z psychologiem (grupowe i indywidualne), zajęcia z rehabilitantem, zajęcia reedukacyjne- podtrzymujące umiejętności szkolne, zajęcia ogólnorozwojowe oraz inne formy terapii wynikające z konkretnych potrzeb poszczególnych uczestników (np. basen, zajęcia komputerowe,  zajęcia z obsługi urządzeń biurowych, trening ekonomiczny,  pełnienie przez uczestników dodatkowych funkcji i dyżurów).
Terapia zajęciowa prowadzona pod kierunkiem instruktorów terapii zajęciowej odbywa się w  5-ciu pracowniach: plastyczno - ogrodniczej, gospodarstwa domowego, artystyczno - kulturalnej, krawieckiej i stolarsko - introligatorskiej.  W ramach terapii zajęciowej uczestnicy nabywają i doskonalą umiejętności specyficzne dla danej pracowni. Uczestnicy mają możliwość wyboru  i zmiany pracowni, dzięki czemu zwiększa się zakres rozwijanych umiejętności. 
Stopień trudności zadań wykonywanych przez uczestników w pracowniach jest dostosowany do ich aktualnych umiejętności i ulega stopniowemu zwiększeniu w miarę nabywania wprawy i nowych umiejętności.
W ramach rehabilitacji społecznej i zawodowej współpracujemy z innymi placówkami i organizacjami na terenie województwa wielkopolskiego i poza nim. Prowadzimy długofalowe programy integracyjne we współpracy ze szkołami, organizujemy kiermasze, wystawy, pikniki integracyjne, wycieczki i wyjścia poza WTZ (kina, teatr, wystawy), mamy kontakt z innymi placówkami i organizacjami, przyjmujemy gości w WTZ.Warsztat Terapii Zajęciowej działa na podstawie:
- Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie warsztatów terapii zajęciowej (DZ.U. Nr.63, poz. 587)
- Ustawy z dnia 27.08.1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz. U Nr 123 póz. 776 z późniejszymi zmianami).
- Kodeksu Pracy: Ustawa z dnia 26.06.1974 roku (Dz. U Nr 24 póz. 141 z późniejszymi zmianami).

* * *

JAK ZOSTAĆ UCZESTNIKIEM WTZ.

Aby uczestniczyć w terapii prowadzonej w WTZ konieczne jest spełnienie następujących warunków:
  1. Posiadanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności ze wskazaniem do uczestnictwa    w Warsztatach Terapii Zajęciowej (wydanego przez Zespół ds. Orzekania o stopniu niepełnosprawności). 
  2. Zgłoszenie chęci uczestnictwa w WTZ kierownikowi ośrodka celem umieszczenia kandydata/kandydatki na LIŚCIE OSÓB OCZEKUJĄCYCH DO UCZESTNICTWA W WTZ W tym celu należy wypełnić kartę zgłoszenia do WTZ - karta dostępna jest w siedzibie WTZ Kwilcz: ul. Nowe Osiedle 12.
Istnieje możliwość odwiedzenia naszej placówki i wcześniejszego zapoznania się z funkcjonowaniem WTZ.
 Wszelkich informacji można uzyskać pod nr telefonu: 61-29-15-194 od pn. do pt. w godz. 7:30 - 15:30